مقالات و تحقیق های علوم پزشکی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق های رشته پزشکی، مهندسی پزشکی، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط، پرستاری، پیراپزشکی، تغذیه، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ژنتیک، طب سنتی، طب هسته ای، طب کار و ایمنی، علوم آزمایشگاهی و مامایی، متافیزیک است برای دانلود در این قسمت قرار گرفته است.

دانلود مقاله تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد: یک بازن

دانلود مقاله تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد: یک بازنگری سیستماتیک
 

  فرمت word !!!!!

 این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

سوال: آیا مداخلات استحکامی استحکام را بدون افزایش دادن حالت انقباضی و بهبود فعالیت افزایش می دهد و آیا در بچه ها و افراد بزرگسال با فلج شدن مغزی وجود دارد؟ طراحی: بازنگری سیستماتیک با متا آنالیزها و مشخصه های تصادفی صورت می گیرد. شرکت کنندگان: بچه ها با اسپاسمی فلج شدگی مغزی در سنین بین سن مدرسه و 20 سالگی. مداخلات: مداخلات استحکامی که شامل ساختارهای ماهیچه ای تکراری، قوی و یا فعال می باشد و به عنوان یک توانایی تغییر پذیر می باشد مانند فیدبک زیستی، شبیه سازی الکتریکی و تمرین مقاومت از نوع پیشرفته. اندازه گیری نتایج: استحکام به عنوان اندازه های پیوسته ای از حداکثر نیرو اندازه گیری می شود. اسپاسمی به عنوان شدت وابسته به مقاومت برای کشش مجهول اندازه گیری می شود. فعالیت به عنوان یک اندازه پیوسته اندازه گیری می شود برای مثال 10 متر آزمون قدم زدن یا استفاده کردن از مقیاس های خاص را می توان ذکر کرد. نتایج: شش مطالعه معرفی و مشخص گردید و پنج داده می توانست در آنایزهای متا مورد استفاده قرار بگیرد. مداخلات استحکامی هیچ اثری بر روی استحکام نداشت، هیچ گونه اثری بر روی سرعت قدم زدن نداشت و تفاوت آماری بسیار کمی داشت. تنها یک مطالعه اسپاسمی را اندازه گیری کرد اما آنالیزهای بین گروهی را منتشر نکرد. نتایج و بحث: در بچه ها و افراد بزرگسال با فلج شدگی مغزی، شواهد موجود پیشنهاد می کنند که مداخلات استحکامی هیچ یک موثر نمی باشند.

کلمات کلیدی: فلج شدگی مغزی – روش های درمان فیزیکی یا فیزیوتراپی – بازنگری سیستماتیک- متا آنالیزها – مشخصه های کنترل شده تصادفی – ضعیف شدن ماهیچه – بچه

پروژه کارشناسی ارشد

فایل محتوای:

  1. اصل مقاله لاتین   
  2. متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی و قابل ویرایش  7 صفحه

 

دانلود مقاله تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد: یک بازنگری سیستماتیک
 

  فرمت word !!!!!

 این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

سوال: آیا مداخلات استحکامی استحکام را بدون افزایش دادن حالت انقباضی و بهبود فعالیت افزایش می دهد و آیا در بچه ها و افراد بزرگسال با فلج شدن مغزی وجود دارد؟ طراحی: بازنگری سیستماتیک با متا آنالیزها و مشخصه های تصادفی صورت می گیرد. شرکت کنندگان: بچه ها با اسپاسمی فلج شدگی مغزی در سنین بین سن مدرسه و 20 سالگی. مداخلات: مداخلات استحکامی که شامل ساختارهای ماهیچه ای تکراری، قوی و یا فعال می باشد و به عنوان یک توانایی تغییر پذیر می باشد مانند فیدبک زیستی، شبیه سازی الکتریکی و تمرین مقاومت از نوع پیشرفته. اندازه گیری نتایج: استحکام به عنوان اندازه های پیوسته ای از حداکثر نیرو اندازه گیری می شود. اسپاسمی به عنوان شدت وابسته به مقاومت برای کشش مجهول اندازه گیری می شود. فعالیت به عنوان یک اندازه پیوسته اندازه گیری می شود برای مثال 10 متر آزمون قدم زدن یا استفاده کردن از مقیاس های خاص را می توان ذکر کرد. نتایج: شش مطالعه معرفی و مشخص گردید و پنج داده می توانست در آنایزهای متا مورد استفاده قرار بگیرد. مداخلات استحکامی هیچ اثری بر روی استحکام نداشت، هیچ گونه اثری بر روی سرعت قدم زدن نداشت و تفاوت آماری بسیار کمی داشت. تنها یک مطالعه اسپاسمی را اندازه گیری کرد اما آنالیزهای بین گروهی را منتشر نکرد. نتایج و بحث: در بچه ها و افراد بزرگسال با فلج شدگی مغزی، شواهد موجود پیشنهاد می کنند که مداخلات استحکامی هیچ یک موثر نمی باشند.

کلمات کلیدی: فلج شدگی مغزی – روش های درمان فیزیکی یا فیزیوتراپی – بازنگری سیستماتیک- متا آنالیزها – مشخصه های کنترل شده تصادفی – ضعیف شدن ماهیچه – بچه

پروژه کارشناسی ارشد

فایل محتوای:

  1. اصل مقاله لاتین   
  2. متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی و قابل ویرایش  7 صفحه

 

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/11/10 ,16:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ