مقالات و تحقیق های علوم پزشکی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق های رشته پزشکی، مهندسی پزشکی، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط، پرستاری، پیراپزشکی، تغذیه، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ژنتیک، طب سنتی، طب هسته ای، طب کار و ایمنی، علوم آزمایشگاهی و مامایی، متافیزیک است برای دانلود در این قسمت قرار گرفته است.

دانلود مقاله تغییرات بافتی و فراساختمانی پوست

دانلود مقاله تغییرات بافتی و فراساختمانی پوست

این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

ترجمه مقاله انگلیسی

 Siganus canaliculatus و Epinephelus morio:Histopathological and ultrastractural alterations in skin, gills, liver and muscle of Siganus canaliculatus and Epinephelus morio caught from Jeddah and Yanbu coast as bio-indicators of oil hydrocarbons pollution


تغییرات بافتی و فراساختمانی پوست، آبشش، کبد و عضله ماهی Siganus canaliculatus و Epinephelus morio صید شده در ساحل جده و یانبو بعنوان شاخص زیستی آلودگی هیدروکربن های نفتی

 
تعداد صفحات انگلیسی:7 صفحه با فرمت pdfتعداد صفحات فارسی :9  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی
چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تغییرات بافتی پوست, آبشش ها, کبد  و عضله ,و همچنین تغییرات فراساختمانی کبد ماهی های Siganus canaliculatus و Epinephelus morio صید شده در مناطق مختلف ساحل جده و یانبو  بعنوان شاخص زیستی آلودگی نفتی انجام می شود. در این مطالعه, پوست, آبشش, کبد  و عضله 10 ماهی هم اندازه هر کدام از گونه های Siganus canaliculatus و Epinephelus morio مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی تغییرات فراساختمانی و هیستوپاتولوژیک, نمونه بافت ها سریعا گرفته شد و آماده گردید. این گونه تغییرات در ماهی های جمع آوری شده از مکان های آلوده جده و یانبو در مقایسه با ماهی های مشابه جمع آوری شده از مکان های مرجع بیشتر بود. اندام دچار بیشترین تغییر پوست و پس از آن آبشش و کبد  بود , درحالی که عضلات کمترین تغییر را داشتند. علاوه بر این, ماهی های Siganus canaliculatus نسبت به ماهی های E.morio بطور جدی تری تحت تاثیر آلودگی ها بودند. ماهی E.morio نسبت به S.canaliculatus مقاومت بالاتری دارد. مطالعه حاضر حاکی از این است که S.canaliculatus به شدت تحت تاثیر آلودگی ها قرار دارد و نسبت به E.morio تغییرات بافتی شدید تری را نشان می دهد. تغییرات بافتی پوست, آبشش, کبد  و عضله ,و همچنین تغییرات فراساختمانی کبد ماهی ها, شاخص ها یا نشانه های مفیدی برای بررسی آلودگی هیدروکربن های نفتی است...  

 

دانلود

دانلود مقاله تغییرات بافتی و فراساختمانی پوست

این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

ترجمه مقاله انگلیسی

 Siganus canaliculatus و Epinephelus morio:Histopathological and ultrastractural alterations in skin, gills, liver and muscle of Siganus canaliculatus and Epinephelus morio caught from Jeddah and Yanbu coast as bio-indicators of oil hydrocarbons pollution


تغییرات بافتی و فراساختمانی پوست، آبشش، کبد و عضله ماهی Siganus canaliculatus و Epinephelus morio صید شده در ساحل جده و یانبو بعنوان شاخص زیستی آلودگی هیدروکربن های نفتی

 
تعداد صفحات انگلیسی:7 صفحه با فرمت pdfتعداد صفحات فارسی :9  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی
چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تغییرات بافتی پوست, آبشش ها, کبد  و عضله ,و همچنین تغییرات فراساختمانی کبد ماهی های Siganus canaliculatus و Epinephelus morio صید شده در مناطق مختلف ساحل جده و یانبو  بعنوان شاخص زیستی آلودگی نفتی انجام می شود. در این مطالعه, پوست, آبشش, کبد  و عضله 10 ماهی هم اندازه هر کدام از گونه های Siganus canaliculatus و Epinephelus morio مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی تغییرات فراساختمانی و هیستوپاتولوژیک, نمونه بافت ها سریعا گرفته شد و آماده گردید. این گونه تغییرات در ماهی های جمع آوری شده از مکان های آلوده جده و یانبو در مقایسه با ماهی های مشابه جمع آوری شده از مکان های مرجع بیشتر بود. اندام دچار بیشترین تغییر پوست و پس از آن آبشش و کبد  بود , درحالی که عضلات کمترین تغییر را داشتند. علاوه بر این, ماهی های Siganus canaliculatus نسبت به ماهی های E.morio بطور جدی تری تحت تاثیر آلودگی ها بودند. ماهی E.morio نسبت به S.canaliculatus مقاومت بالاتری دارد. مطالعه حاضر حاکی از این است که S.canaliculatus به شدت تحت تاثیر آلودگی ها قرار دارد و نسبت به E.morio تغییرات بافتی شدید تری را نشان می دهد. تغییرات بافتی پوست, آبشش, کبد  و عضله ,و همچنین تغییرات فراساختمانی کبد ماهی ها, شاخص ها یا نشانه های مفیدی برای بررسی آلودگی هیدروکربن های نفتی است...  

 

دانلود

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/9/13 ,16:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ