مقالات و تحقیق های علوم پزشکی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق های رشته پزشکی، مهندسی پزشکی، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط، پرستاری، پیراپزشکی، تغذیه، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ژنتیک، طب سنتی، طب هسته ای، طب کار و ایمنی، علوم آزمایشگاهی و مامایی، متافیزیک است برای دانلود در این قسمت قرار گرفته است.

دانلود مقاله سیستم عصبی

دانلود مقاله سیستم عصبی

فرمتWORD !!!!!


این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

فهرست مطالب

پيش گفتار...................................................................................................  1

هدف ........................................................................................................  2

تاريخچه .................................................................................................... 2 

فصل اول – دستگاه عصبي  

دستگاه عصبي ...........................................................................................  4

بافت عصبي ..............................................................................................  4

 ساختار نورون ..........................................................................................  5   

انواع نورون .............................................................................................  8 

سلولهاي نوروگليا .......................................................................................  9 

دستگاه عصبي مركزي ................................................................................ 12

تكامل جنيني سيستم عصبي در انسان ............................................................... 12

نخاع  ...................................................................................................... 13

اعصاب نخاعي .........................................................................................  15

طنا ب خلفي نخاع ......................................................................................  18

طناب طرفي نخاع ......................................................................................  18

طناب قدامي نخاع ......................................................................................  19

بصل النخاع .............................................................................................. 20

نماي خارجي بصل النخاع ............................................................................. 20

هسته ها و راههاي عصبي مرتبط با بصل النخاع ................................................ 26

الف) راههاي نزولي..................................................................................... 26  

راه قشري نخاعي( راه هرمي) ....................................................................... 26

ب ) راههاي صعودي ................................................................................... 26  

مسير ستون خلفي – لمنيسكوس مياني ............................................................... 26

راههاي نخاعي- تالاموسي ونخاعي- تكتومي ..................................................... 30

رشته هاي نخاعي مشبكي ............................................................................. 30

راههاي نخاعي- مخچه اي ...........................................................................  30

ارتباط هسته هاي بصل النخاع با مخچه ........................................................... 30

هسته كونئاتوس خارجي ............................................................................... 30

هسته هاي زيتوني تحتاني ............................................................................. 31

دستگاه عصبي محيطي (PNS)..................................................................... 32

فيبر عصبي .............................................................................................  32

انتقال اكسوني .........................................................................................   34

فصل دوم- ضايعات اعصاب محيطي

ضايعات اعصاب محيطي ..........................................................................   36

دژنراسيون والرين در اعصاب محيطي ..........................................................  36

تفاوتهاي اثرات ناشي از قطع عصب در سيستم عصبي مركزي ومحيطي.................  37

عوامل موثر در ايجاد ضايعه دراعصاب محيطي                                                  39

1- كمپرسيون .........................................................................................   39

2- ايسكمي ............................................................................................. 40

3- كشيدگي ............................................................................................  40

4- ساييدگي ............................................................................................ 41

5- ساير موارد بروز ضايعه ....................................................................... 41

تقسيم بندي ضايعات عصبي ................................................................ ......  41

ضايعه درجه اول ................................................................................ ...  41

ضايعه درجه دوم .............................................................................. .....  41

ضايعه درجه سوم ............................................................................... ...  42

ضايعه درجه چهارم ............................................................................ ..... 42

ضايعه درجه پنجم .............................................................................. ..... 42

فصل سوم- فرايند  ترميم در اعصاب محيطي

 ترميم اكسون در اعصاب محيطي ........................................................ ......  43

نحوه ترميم اكسون ............................................................................... .... 43

تغييرات رتروگريد به دنبال ضايعات اعصاب عصبي.................................... .... 44

آتروفي ترانس نورونال يا تحليل بين نورني.................................................  ..  46

مكانيسمهاي مولكولي موثر در ترميم اعصاب محيطي ..................................  . ...47

پا سخ اوليه كه به دنبال آسيب اعصاب محيطي ايجاد مي شود....................   ........  47  

تغييرات ا لتهابي ..............................................................................    ....  49

سيگنالهاي درون سلولي در نورن آسيب ديده ..........................................  ......  50

مولكولهاي هدايت كننده اكسون .............................................................  ..... 50

تركيبا ت ماتريكس خارج سلولي ...........................................................  ..... 51

پروتئين فعال كننده ميتوژن(MAP) وسيستم سيگنالينگ ابشاري فسفاتيديل

 اينوزيتول تري كيناز(PI3K) ................................................................. 52

فاكتورهاي رونويسي ............................................................................ 53

سيگنالهاي مرگ سلولي ......................................................................... 54

فاكتورهاي نوروتروفيك . ...................................................................... 54

عوامل موثر در تغييراسكلت سلولي در حين ترميم اعصاب محيطي................... 55

فصل چهارم- ويژگيهاي گياه دم اسب

ويژگيهاي گياه دم اسب.......................................................................... 57

ويژگيهاي گياهان جنس اكوزيتوم............................................................. 58

محلهاي رويش گياه دم اسب .................................................................. 59

مشخصات گونه اكوزيتوم تلماتيا ............................................................. 59

تركيبات شيميايي ............................................................................... 62

خواص درماني گياه دم اسب ................................................................. 62

طرز تهيه وروشهاي استفاده از گياهان دارويي .......................................... 64

طرز تهيه وروشهاي استفاده از گياه دم اسب ............................................. 65

استحمام با سيليس .............................................................................. 65

سيليكاتها ......................................................................................... 67

متا سيليكات سديم .............................................................................. 67 

سيليكون ......................................................................................... 68

فوايد سيليس در بدن انسان ................................................................... 68

فصل پنجم :مواد وروشها

حيوانات آز مايشگاهي ............................................................................71

جمع آوري گياه دم اسب ونحوه عصاره گيري آن........................................... 71

تهيه محلول سيليكات سديم....................................................................... 73

روش جراحي حيوانات آزمايشگاهي......................................................... .74

نحوه تزريق وميزان تزريق عصاره گياه دم اسب ومتا سيليكات سديم..................75

نحوه نمونه برداري...............................................................................75

پاساژبافتي ........................................................................................ 75

برش گيري ...................................................................................... 76

رنگ آميزي ......................................................................................76

عكس برداري از نمونه ها .................................................................... 77

روش شمارش نورنها .......................................................................... 78

فصل ششم- نتايج................................................................................ 81

فصل هفتم- بحث ونتيجه گيري............................................................... 91

پيشنهادات.........................................................................................100

فصل هشتم- منابع ..............................................................................101

پيوست ها ........................................................................................110

 

 


  

دانلود مقاله سیستم عصبی

فرمتWORD !!!!!


این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

فهرست مطالب

پيش گفتار...................................................................................................  1

هدف ........................................................................................................  2

تاريخچه .................................................................................................... 2 

فصل اول – دستگاه عصبي  

دستگاه عصبي ...........................................................................................  4

بافت عصبي ..............................................................................................  4

 ساختار نورون ..........................................................................................  5   

انواع نورون .............................................................................................  8 

سلولهاي نوروگليا .......................................................................................  9 

دستگاه عصبي مركزي ................................................................................ 12

تكامل جنيني سيستم عصبي در انسان ............................................................... 12

نخاع  ...................................................................................................... 13

اعصاب نخاعي .........................................................................................  15

طنا ب خلفي نخاع ......................................................................................  18

طناب طرفي نخاع ......................................................................................  18

طناب قدامي نخاع ......................................................................................  19

بصل النخاع .............................................................................................. 20

نماي خارجي بصل النخاع ............................................................................. 20

هسته ها و راههاي عصبي مرتبط با بصل النخاع ................................................ 26

الف) راههاي نزولي..................................................................................... 26  

راه قشري نخاعي( راه هرمي) ....................................................................... 26

ب ) راههاي صعودي ................................................................................... 26  

مسير ستون خلفي – لمنيسكوس مياني ............................................................... 26

راههاي نخاعي- تالاموسي ونخاعي- تكتومي ..................................................... 30

رشته هاي نخاعي مشبكي ............................................................................. 30

راههاي نخاعي- مخچه اي ...........................................................................  30

ارتباط هسته هاي بصل النخاع با مخچه ........................................................... 30

هسته كونئاتوس خارجي ............................................................................... 30

هسته هاي زيتوني تحتاني ............................................................................. 31

دستگاه عصبي محيطي (PNS)..................................................................... 32

فيبر عصبي .............................................................................................  32

انتقال اكسوني .........................................................................................   34

فصل دوم- ضايعات اعصاب محيطي

ضايعات اعصاب محيطي ..........................................................................   36

دژنراسيون والرين در اعصاب محيطي ..........................................................  36

تفاوتهاي اثرات ناشي از قطع عصب در سيستم عصبي مركزي ومحيطي.................  37

عوامل موثر در ايجاد ضايعه دراعصاب محيطي                                                  39

1- كمپرسيون .........................................................................................   39

2- ايسكمي ............................................................................................. 40

3- كشيدگي ............................................................................................  40

4- ساييدگي ............................................................................................ 41

5- ساير موارد بروز ضايعه ....................................................................... 41

تقسيم بندي ضايعات عصبي ................................................................ ......  41

ضايعه درجه اول ................................................................................ ...  41

ضايعه درجه دوم .............................................................................. .....  41

ضايعه درجه سوم ............................................................................... ...  42

ضايعه درجه چهارم ............................................................................ ..... 42

ضايعه درجه پنجم .............................................................................. ..... 42

فصل سوم- فرايند  ترميم در اعصاب محيطي

 ترميم اكسون در اعصاب محيطي ........................................................ ......  43

نحوه ترميم اكسون ............................................................................... .... 43

تغييرات رتروگريد به دنبال ضايعات اعصاب عصبي.................................... .... 44

آتروفي ترانس نورونال يا تحليل بين نورني.................................................  ..  46

مكانيسمهاي مولكولي موثر در ترميم اعصاب محيطي ..................................  . ...47

پا سخ اوليه كه به دنبال آسيب اعصاب محيطي ايجاد مي شود....................   ........  47  

تغييرات ا لتهابي ..............................................................................    ....  49

سيگنالهاي درون سلولي در نورن آسيب ديده ..........................................  ......  50

مولكولهاي هدايت كننده اكسون .............................................................  ..... 50

تركيبا ت ماتريكس خارج سلولي ...........................................................  ..... 51

پروتئين فعال كننده ميتوژن(MAP) وسيستم سيگنالينگ ابشاري فسفاتيديل

 اينوزيتول تري كيناز(PI3K) ................................................................. 52

فاكتورهاي رونويسي ............................................................................ 53

سيگنالهاي مرگ سلولي ......................................................................... 54

فاكتورهاي نوروتروفيك . ...................................................................... 54

عوامل موثر در تغييراسكلت سلولي در حين ترميم اعصاب محيطي................... 55

فصل چهارم- ويژگيهاي گياه دم اسب

ويژگيهاي گياه دم اسب.......................................................................... 57

ويژگيهاي گياهان جنس اكوزيتوم............................................................. 58

محلهاي رويش گياه دم اسب .................................................................. 59

مشخصات گونه اكوزيتوم تلماتيا ............................................................. 59

تركيبات شيميايي ............................................................................... 62

خواص درماني گياه دم اسب ................................................................. 62

طرز تهيه وروشهاي استفاده از گياهان دارويي .......................................... 64

طرز تهيه وروشهاي استفاده از گياه دم اسب ............................................. 65

استحمام با سيليس .............................................................................. 65

سيليكاتها ......................................................................................... 67

متا سيليكات سديم .............................................................................. 67 

سيليكون ......................................................................................... 68

فوايد سيليس در بدن انسان ................................................................... 68

فصل پنجم :مواد وروشها

حيوانات آز مايشگاهي ............................................................................71

جمع آوري گياه دم اسب ونحوه عصاره گيري آن........................................... 71

تهيه محلول سيليكات سديم....................................................................... 73

روش جراحي حيوانات آزمايشگاهي......................................................... .74

نحوه تزريق وميزان تزريق عصاره گياه دم اسب ومتا سيليكات سديم..................75

نحوه نمونه برداري...............................................................................75

پاساژبافتي ........................................................................................ 75

برش گيري ...................................................................................... 76

رنگ آميزي ......................................................................................76

عكس برداري از نمونه ها .................................................................... 77

روش شمارش نورنها .......................................................................... 78

فصل ششم- نتايج................................................................................ 81

فصل هفتم- بحث ونتيجه گيري............................................................... 91

پيشنهادات.........................................................................................100

فصل هشتم- منابع ..............................................................................101

پيوست ها ........................................................................................110

 

 


  

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/10/28 ,16:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ