s


         مقالات و تحقیق های علوم پزشکی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق های رشته پزشکی، مهندسی پزشکی، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط، پرستاری، پیراپزشکی، تغذیه، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ژنتیک، طب سنتی، طب هسته ای، طب کار و ایمنی، علوم آزمایشگاهی و مامایی، متافیزیک است برای دانلود در این قسمت قرار گرفته است.

مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G درگیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیر

مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G درگیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروزچکیده:
ویروس هپاتیت G متعلق به خانواده فلاوی ویریده است و عفونت این ویروس را با بروز آسیب های کبدی ، عملکرد غیر عادی کبد و بد خیمی های کبدی مرتبط می دانند. مطالعات گذشته پیشنهاد دادند که یکی از علل بروز بیماری های کبدی با عامل نا مشخص یا کریپتوژنیک ممکن است ابتلا به عفونت ویروس هپاتیتباشد. بنابراین در این مطالعه میزان شیوع عفونت ویروس هپاتیت G از طریق روش های مولکولی در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز کریپتوژنیک در مقایسه با سیروز با علت مشخص مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه مقطعی 283 بیمار گیرنده پيوند کبد به 2 گروه مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک (122 نفر) و مبتلایان به سیروز با علت مشخص (161 نفر) مورد ارزیابی قرار گرفتند . ابتدا از نمونه های بافت کبد برش های مورد نظر تهیه و پس از استخراج ژنوم ویروس هپاتیت و سنتز  cDNA از آن با استفاده از روش Nested-RT-PCR راه اندازی شده امکان وجود عفونت با  ژنوم ویروس هپاتیتدر نمونه های بافت مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان نقش فاکتورهای خطر ساز  بالینی و آزمایشگاهی در افزایش بروز عفونت ویروس هپاتیت G، با نسخه 15نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از میان کل بیماران مورد مطالعه ( 283 نمونه) 22 نفر یا 8/7 درصد از این بیماران از نظر وجود ژنوم ویروس هپاتیت G مثبت بودند. در میان مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک (9 نفر از 122 نفر، 4/7 درصد) مبتلا به عفونت این ویروس بودند. همچنین از میان مبتلایان به سیروز با علت مشخص (13 نفر از 161 نفر، 1/8 درصد) مبتلا به عفونت ویروس هپاتیت G بودند. از میان فاکتورهای خطرساز تنها میان دامنه سنی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص ارتباط معنی دار مشاهده گردید. از طرف دیگر یک نفر از مبتلایان به سیروز با علت مشخص و همچنین تنها یک نفر از مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک بطور همزمان مبتلا به عفونت سیتو مگالو ویروس بودند. از نتایج حاصل از این مطالعه چنین برداشت می شود که میزان شیوع عفونت ویروس هپاتیت G  در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز کریپتوژنیک و هم مبتلایان به سیروز با علت مشخص بالا می باشد. بنابراین تعیین میزان شیوع عفونت این ویروس در زمان قبل از پیوند در هر دو گروه مبتلایان به سیروز می تواند در مدیریت بالینی عوارض کبدی ایجاد شده بوسیله این ویروس در زمان های پس از دریافت پیوند کبد مؤثر باشد.

دانلود

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1395/8/19 ,16:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ