مقالات و تحقیق های علوم پزشکی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق های رشته پزشکی، مهندسی پزشکی، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط، پرستاری، پیراپزشکی، تغذیه، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ژنتیک، طب سنتی، طب هسته ای، طب کار و ایمنی، علوم آزمایشگاهی و مامایی، متافیزیک است برای دانلود در این قسمت قرار گرفته است.

بررسي ارتباط عفونت قبلي هليكو باكترپيلوري با بيماري پاركينسون

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 15739

بخشی از متن:
چكيده مقدمه : پاركينسون بيماريي است كه باعث ايجاد اختلالات حركتي مي‌گردد. علت اين بيماري كاهش دو پامين و به هم خوردن تعادل بين دو نور و ترانسيمتر (دوپامين و استيل كولين) در سيستم دو پامينرژ يك نيگر و استر ياتال مي‌باشد. در مطالعات اخير ديده شده كه با درمان عفونت هيلكوباكتر پيلوري جذب لوودو پا بيشتر شده و نتيجه درمان بهتر شده است. مواد و روشها : اين مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفري به عنوان گروه مورد (مبتلا به پاركينسون) و شاهد (غير مبتلا به پاركينسون) تقسيم شدند و تست آنتي بادي IgGهلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد. يافته‌ها : ميانگين سن افراد پاركينسون 60  سال و غير پاركينسوني 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتي بادي مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتي بادي منفي داشتند. در افراد غير مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتي بادي مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتي بادي منفي داشتند. نتيجه : در اين مطالعة ارتباطي بين وجود عفونت قبلي هليكو باكتر پيلوري در بيماران پاركينسوني و افراد غير پاركينسوني يافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد میگردد.فهرست مندرجات:فصل اول:مقدمه............. 10بیان مساله        ........... 11اهداف وفرضیات.............. 12فصل دوم:زمينه و پيشينه تحقيق............ 14    بیماری پارکینسون............. 15اتیولوژی................. 15پاتولوژی............... 16پاتوژنز.................. 17درمان          ................... 19هلیکو باکتر پیلوری............... 21مروری بر دیگر مقالات................. 23 فصل سوم: طرح تحقيق............... 24نوع مظالعه   ................ 25تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه.. 26معیار های پذیرش  و عدم  پذیرش............. 27نوع پژوهش  و روش  انجام  کار.......... 28فصل چهارم :یافته ها................ 29فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پيشنهادات.......... 39منابع........... 45

دانلود فایل

فرمت فایل دانلودی: 
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 15739

بخشی از متن:
چكيده مقدمه : پاركينسون بيماريي است كه باعث ايجاد اختلالات حركتي مي‌گردد. علت اين بيماري كاهش دو پامين و به هم خوردن تعادل بين دو نور و ترانسيمتر (دوپامين و استيل كولين) در سيستم دو پامينرژ يك نيگر و استر ياتال مي‌باشد. در مطالعات اخير ديده شده كه با درمان عفونت هيلكوباكتر پيلوري جذب لوودو پا بيشتر شده و نتيجه درمان بهتر شده است. مواد و روشها : اين مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفري به عنوان گروه مورد (مبتلا به پاركينسون) و شاهد (غير مبتلا به پاركينسون) تقسيم شدند و تست آنتي بادي IgGهلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد. يافته‌ها : ميانگين سن افراد پاركينسون 60  سال و غير پاركينسوني 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتي بادي مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتي بادي منفي داشتند. در افراد غير مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتي بادي مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتي بادي منفي داشتند. نتيجه : در اين مطالعة ارتباطي بين وجود عفونت قبلي هليكو باكتر پيلوري در بيماران پاركينسوني و افراد غير پاركينسوني يافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد میگردد.فهرست مندرجات:فصل اول:مقدمه............. 10بیان مساله        ........... 11اهداف وفرضیات.............. 12فصل دوم:زمينه و پيشينه تحقيق............ 14    بیماری پارکینسون............. 15اتیولوژی................. 15پاتولوژی............... 16پاتوژنز.................. 17درمان          ................... 19هلیکو باکتر پیلوری............... 21مروری بر دیگر مقالات................. 23 فصل سوم: طرح تحقيق............... 24نوع مظالعه   ................ 25تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه.. 26معیار های پذیرش  و عدم  پذیرش............. 27نوع پژوهش  و روش  انجام  کار.......... 28فصل چهارم :یافته ها................ 29فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پيشنهادات.......... 39منابع........... 45

دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/11/5 ,22:55 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ